Palcinja

Центар за јавно здравје

БЕЗБЕДНОСТ НА КОЗМЕТИЧКИ ПРОИЗВОДИ

 

Безбедноста на козметичките производи се испитува на 3 нивоа

  1. Микробиолошко испитување

Микробиолошката анализа се извршува со земање на примерок од козметичкиот производ и негово испитување за контаминација со патогени бактерии како стафилококи, стрептококи, гастроинтестинални бактерии, габи и друѓи видови на загадувачи од биолошко потекло.

Присуството на вакви патогени во овоие производи може да предизвика многу проблеми врз детскатаа кожа.

Во соработка со Центарот за Јавно Здравје и турската акредитирана лабораторија PROANALIZ LABORATORIZ group врши редовни микробиолошки испитувања на секоја серија како и рутински изпитувања.

 

  1. Испитување на pH средина

Рн средината на еден производ не смее да биде базна ниту кисела и мора да одговара на рH средината на детската кожа. 6.3 до 7,5. Испитувањата се вршат по акредитирани постапки со посебни pH метри

 

  1. Испитување на тешки метали

Тешките метали како олово може да навлезат во кожата на децата и да предизвикаат сериозни компликации врз ткивата особено невните ткива.

Може да потекнуваат од неисправни садови за производство или од природни суровини како билки (од почвата)

Затоа е исклучителна важност да се контролира суровините и крајниот производ преку титрациски постапки.